Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del Portal , d’ara endavant «el Portal», del qual és titular i propietària «QUADRE NOSTRE S.L.U.», societat  Inscrita al registre de societats el dia 17-6-2002 amb el nº 10362, al llibre S-122, Foli 65-72, amb NRE L-705511-V, domicialiada a la Ctra. General nº 2, La Bordeta nau 1, parròquia d’Encamp., d’ara endavant «la Propietària». L’ús del Portal implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, l’usuari ha de llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Portal, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Portal. L’accés al Portal és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

RESPONSABILITATS

La informació continguda en el Portal és la vigent en la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Portal ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Portal, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del Portal i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Portal, així com el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest Portal i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en el Portal. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al Portal, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat de QUADRE NOSTRE S.L.U.», o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del Portal no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel•lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del Portal només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del Portal o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS

La Propietària es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del Portal a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Portal com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, i la Propietària es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. No enviar comunicacions comercials sense identificar-les.